مشاوره فنی و توجهی

موسسه برنا سبلان اردبیل بنا به سابقه درخشان پرسنلی متخصص و انجام پروژه های موفق در طی بیش از پانزده سال دارای ساختار گسترده شده است که عبارتند از:

الف)  مشاور فنی در ایجاد کارگاه و کارخانجات و تولیدی های کوچک متوسط و بزرگ

ب) مشاوره در واردات بیش از2000 نوع دستگاه از کشورهای اروپایی به پشتوانه هم پیوندی با آلمانیکوتکنیک  واقع در آلمان

ج) مشاوره در امور انرژی های تجدید پذیر الخصوص انرژی خورشیدی

د) مشاوره در نمونه سازی تا صنعتی سازی ایده ها و طرح ها

ه) مشاوره در ثبت اختراعات و ابتکارات و آرم های تجاری