اختراعات ما

تغییرسوخت خودروهای بنزینی به نفت گازوئیل – محافظ بوبین های کنتاکتور – سیستم قرائت کنتور و کنترل چاه آب وبرق از مراکزاستاها و تهران- دستگاه متعادل نگهدارنده دمای کاتر اتومبیل- لباس حفاظتی واعلام موقعیت با قابلیت شارژ خورشیدی-دستگاه جلوگیری کننده از فیلمبرداری وعکاسی- سیستم گیربکس اتوماتیک هوشمند الکترونیکی قابل نصب به تمام خودروها- OTC