| پیچ کارتل (برای کلیه خودروهای سبک و سنگین) |
سه شنبه 3 آبان 1401

این قطعه دمای روغن موتور را زمانی که دمای محیط سرد باشد با اختلاف حدود 20 درجه سانتیگراد باسطح مقایسه صفر درجه حفط می نماید بطوریکه اگر دمای محیط 20- درجه سانتیگراد باشد دمای روغن موتور حدود صفر درجه خواهد بود و شامل دو نوع تولید ، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک می باشد

این امکان را به راننده میدهد تا در وضعیت نیمه اتوماتیک در خوای خیلی سرد دمای روغن موتور را دستی کنترل کنند

موارد کاربردی :

  • کنترل دمای روغن موتور در دمای پائین
  • براده گیری از روغن موتور
  • پیچ کارتل
پیچ کارتل قطعات ماشین روغن

موتور گازی MWM TCG 2032

مشاهده

موتور گازی MWM TCG 2020

مشاهده

موتور گازی MWM TCG 3016

مشاهده

موتور CAT GenSet G3520H

مشاهده