شماره تماس

0453336474-7

فکس

04533331874

ایمیل

info@cbsa.ir | borna.sabalan1394@gmail.com

آدرس موسسه

ما بین تازه میدان و چهارراه ژاندارمری روبه روی بانک صادرات محله تازه شهر روبه روی مسجد تازه شهر