O.T.C

O.T.C

مدت گارانتی دو سال تعویضی

این قطعه دمای روغن موتور را زمانی که دای محیط سرد باشد با اختلاف حدود 20 درجه سانتی گراد با سطح مقایسه صفر درجه حفظ می  می نماید. بطوریکه اگر دمای محیط 20- درجه سانتی گراد باشددمای روغن موتور حدود صفر درجه خواهد بود و شامل دو نوع تولید ، اتوماتیک ونیمه اتوماتیک می بشد. این امکان را به راننده می دهد تا در وضعیت نیمه اتوماتیک در هوای خیلی سرد دمای روغن موتور را دستی کنترل کنند.

موارد کاربردی:

1. کنترل دمای روغن وتور در دمای پائین

2. براده گیری از روغن موتور

3.پیچ کارتر

 

بازگشت