کیت نفت سوز

کیت نفت سوز

شرح كلي :

اين دستگاه با استفاده از يك پمپ سوخت رساني و يك سيستم گرمايش مسير ويك پيستونه سوخته مايع بصورت گاز گرم درآمده و وارد سيستم سوخت رساني موتور مي كنيم .

شرح مختصر دستگاه :

اين دستگاه با توجه به فشار وارده از طرف پمپ سوخت رساني وگرم كننده المنتي از مسير طراحي شده را گرم مي كند و باعث بخار شدن سوخت مايع در ابتداي لوله مي شود ورفته رفته به علت گرماي زياد انتهاي لوله بخار سوخت به گاز تبديل شده وتوسط پيستونه تعبيه شده در انتهاي لوله بصورت گاز وارد سيستم سوخت رساني موتور مي شود .

اين پروژه براي نفت و گازوئيل سوز كردن اتومبيلها هاي بنزيني طراحي و ساخته شده است و بعد از تست هاي لازم در شرايط مختلف خدمت تمامي انسانهاي آزاده تقديم مي گردد .

بازگشت